مرحله زیرساز

  • زیرساز فلزی و کلیه اجزای فلزی سازه اصلی ساختمان، که در ارتباط و اتصال با چوب ترمو خواهد بود، باید دارای پوشش ضد زنگ باشد.
  • در اتصال چوب زیرساز به زیرساز فلز، از پیچ سر‌مته گالوانیزه استفاده می‌شود.
  • در مدل اتصال چوب زیرساز به زیرساز چوب، از پیچ MDF استفاده می‌شود.
  • زیرساز باید در جهات مختلف تراز باشد، در غیر اینصورت نصاب موظف به اصلاح آن است.
  • در زیرساز فلزی حتما باید چوب ها بر روی زیرساز چوبی اجرا شود و پس از آن زیرساز چوب به زیرساز فلزی پیچ شود.
  • چوب ترمو فقط باید به زیرساز متصل باشد و نباید دیگر اجزا ساختمان اتصال مستقیمی با چوب ترمو وجود داشته باشد تا امکان گردش‌ها وجود داشته باشد.
  • زیرساز فلزی حتما توسط تیم نصب یا با نظارت آنها انجام شود.